Tietosuojaseloste ja ehdot

Tietosuojaseloste

Tämä on Ehostava Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja  tietosuojaseloste. Laadittu 1.2.2022. Viimeisin muutos 28.2.2022. 

1. Rekisterinpitäjä 

Ehostava Oy, Urheilukatu 14 A 15 

00250 Helsinki 

0400352413 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö 

Ville Myllykoski 

Ville@ehostava.com 

+358 400352413 

3. Rekisterin nimi 

Yrityksen asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tietosuojarekisteri 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle perustuu  sopimukseen. Yritys voi käyttää henkilötietoja yritystoiminnan kehittämiseen, analysoimiseen ja  mainosten kohdentamiseen. Esimerkiksi tuottamalla kohdennettua sisältöä asiakkaille.  Henkilötietoja käsitellään tietosuoja-asetusten vaatimalla tavalla. 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus yrityksessä on asiakkuuksien arkistointi, yhteydenpito  asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito.  

5. Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: 

-Henkilön nimi 

-Yritys/organisaatio 

-Puhelinnumero 

-Sähköpostiosoite 

-Postiosoite 

-Muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot 

Henkilötietoja säilytetään 10 vuotta asiakkuuden päätyttyä.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä  käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden  tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja.  Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,  sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista  ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista  lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. Tietoja kerätään myös  Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin  on sovittu asiakkaan kanssa. 

Tietoja ei luovuteta organisaation ulkopuolelle muuta kuin luottohakemukseen, perintään ja  laskutukseen liittyvissä asioissa. Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön velvoittaessa. 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot  suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston  fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii  siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen  turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden  toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia  mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö  haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää  kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön  esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen  rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.  Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti tai sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää  tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle  EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tiilikattokampanjan ehdot

Tarjous koskee kaikkia 17.5.2024-20.6.2024 välisenä aikana tehtyjä tiilikaton pinnoitus / maalaus tilauksia, joiden kokonaissumma ylittää yli 3000€ (sis. verot). Edun arvo jopa 400€!

Tarjouksen mukaisesti kaikki nämä ehdot täyttävät tilaukset saavat veloituksetta ikkunoiden pesun päärakennukseen sekä sisä- että ulkopuolelta. Ikkunoiden pesuun liittyy seuraavat rajoitteet: Ikkunoiden pesu kattaa kaikki ne ikkunat, joita ulottuu pesemään ilman telineitä, tikapuita tai henkilönostinta. Korkealla sijaitsevien ikkunoiden pesu voidaan tehdä myös sisäkautta, mikäli ikkunoita on mahdollista avata. Avautuvien kaksi lasisien ikkunoiden tai lasiovien enimmäismäärä 20kpl.

Ikkunoiden pesu tilataan Ehostava Oy:n toimesta, ja Ehostava Oy kattaa kaikki siihen liittyvät kustannukset. Ikkunoiden pesu suoritetaan kahden viikon kuluessa tiilikaton pinnoituksen valmistumisesta. Mikäli asiakas haluaa lisäsiivousta, siitä on sovittava aina Ehostava Oy:n kanssa erikseen. Hinta lisäsiivoukselle on 40€/h + (alv 24%).